Парламентарни избори 2021

Парламентарни избори 2021

3 мин четене

Уважаеми госпожи и господа,
Драги сънародници,

Във връзка с провеждането на редовните парламентарни избори на 4 април 2021 г. на територията на федералните провинции Бавария и на Баден- Вюртемберг, предоставяме на Вашето внимание следното:

Всеки български гражданин, който има право да избира при изборите за народни представители и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (9 март 2021 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение номер 21-НС от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции в местата в съответната държава и за съставяне на списъците по чл. 31, ал.1 ИК за изборите за народни представители. Подадените заявления по образец (Приложение номер 21-НС от изборните книжа) служат за определяне броя на избирателните секции в местата в съответната държава.

Писменото заявление по образец (Приложение номер 21-НС от изборните книжа) следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено чрез писмо до Генералното консулство на Република България в Мюнхен, на адрес: Wa1ha11astrasse 7, 80639 Miinchen. B едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

В заявлението за гласуване в секция извън страната избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК.

Българските граждани, подали заявление за гласуване извън страната, следва да отговарят на изискванията да избират съгласно чл. 42 от Конституцията на Република България, а именно:
– да са навършили 18 години;
– да не са поставени под запрещение;
– да не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Централната избирателна комисия извършва проверка на данните не по-късно от 22 дни преди изборния ден (12 март 2021 г.). Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулските представителства, се проверяват при въвеждането им с постъпването им в Централната избирателна комисия. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес за контакт, се уведомява незабавно.

За постьпилите електронни заявления на интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.
Имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия и се посочва причината за това. Централната избирателна комисия проверява дали лицата, подали заявление за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден (12 март 2021 г.).

Лицата, които не са вписани в списъците, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъците пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

Избирателните секции извън страната се образуват: 1. в дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната държава; 2. в местата в държава – членка на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват в изборите за народни представители. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (13 март 2021 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 ИК пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.

Онлайн-формата за подаване на заявления за гласуване извън страната на интернет страницата на Централната избирателна комисия е активирана.

В отговор на постъпващите запитвания информираме, че към настоящия момент не е получено съгласие от компетентните институции на ФРГ относно населените места и броя на избирателните секции на територията на федералните провинции Бавария и Баден- Вюртемберг.

10.02.2021 г.
С уважение,
Екип на Генералното консулство в Мюнхен